Rozliczenie pit małżonków w programie pit 2018

Podatnikom, w określonych warunkach, przysługuje prawo do złożenia zeznania podatkowego wspólnie z małżonkiem. W przypadku wyboru tego sposobu rozliczenia dochodów osiągniętych w trakcie roku podatkowego, małżeństwo wykazuje informacje o swoich dochodach we wspólnym formularzu podatkowym, w którym podaje dane identyfikacyjne obydwojga podatników, a w części C. zeznania (dochody / straty ze źródeł przychodów), wykazuje zarówno dochody i straty podatnika (C.1.), jak i dochody i straty małżonka (C.2.).

Rozliczanie PIT w prosty sposób można wykonać przy użyciu PITy program, będącego kompleksową aplikacją do wypełniania zeznań podatkowych. Program do rozliczania PITów , umożliwia wypełnienie deklaracji podatkowych na dwa sposoby:

  • przy pomocy kreatora rozliczenia,

  • przy użyciu aktywnych deklaracji.

Kreator, w który zaopatrzony został program PIT , wypełnia formularz podatkowy na podstawie odpowiedzi, udzielanych przez podatnika na zadawane pytania. Co bardzo istotne, kreator w program do rozliczanie PIT , zawiera wskazówki, które pozwalają podatnikowi na uniknięcie ewentualnych błędów. Aktywne deklaracje natomiast, to formularze, które możemy wypełnić samodzielnie, jednak wszelkie obliczenia są w nich wykonywane przez program na podstawie, wprowadzonych wcześniej, danych początkowych, co również pozwala na uniknięcie błędów obliczeniowych.

Wspólne złożenie deklaracji, w wielu przypadkach, może być dla małżeństwa korzystne. Żaden z podatników nie traci w tym wypadku prawa do korzystania z przysługujących mu ulg bądź odliczeń. Podatek jaki musi zapłacić każdy z małżonków, w przypadku wspólnego rozliczenia, jest taki sam i jest on naliczany od połowy sumy dochodów (męża i żony) podlegających opodatkowaniu.

Zanim omówimy korzyści, jakie mogą płynąć ze wspólnego opodatkowania, przyjrzyjmy się szczegółowo warunkom jakie muszą zostać spełnione, aby było ono możliwe. Do złożenia wspólnej deklaracji, ma prawo małżeństwo, które:

  • w trakcie całego roku podatkowego, którego dotyczyć ma składana deklaracja, było w związku małżeńskim,

  • w trakcie całego roku podatkowego, którego dotyczyć ma składana deklaracja, pozostawało w stanie wspólnoty majątkowej,

  • nie opodatkowuje żadnych ze swoich dochodów w formie podatku liniowego, ryczałtu ewidencjonowanego, bądź w formie karty podatkowej.

Gdy spełnione zostały przez nas wszystkie powyższe warunki, to poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu PIT, możemy zadeklarować, że nasze zeznanie będzie zeznaniem łącznym.

Jeżeli chcemy sprawdzić, czy wspólne rozliczenie będzie dla nas korzystne, musimy wykonać odpowiednie obliczenia. Korzyść płynąca ze wspólnego rozliczenia, wynika z możliwości uniknięcia w ten sposób wyższego progu podatkowego. Jak już wspomniano wcześniej, całkowity dochód osiągnięty przez małżonków, dzielony jest w tym przypadku na pół. Od takiej połowy dochodu, przypadającej na każdą z osób, naliczany jest następnie podatek.

Obecnie obowiązujące progi podatkowe:

Podstawa opodatkowania Podatek do 85 528 zł

18%

nadwyżka ponad 85 528 zł

32%

Jak możemy zatem zauważyć, jeżeli jedno z małżonków, osiąga bardzo wysoki dochód, przekraczający 85 528 zł, to nadwyżka ponad 85 528 zł, będzie opodatkowana 32% podatkiem. Jednak, jeżeli drugie z małżonków osiąga niższe dochody, a suma dochodów żony i męża, nie przekracza 171 056 zł (2 x 85 528 zł), to w wyniku wspólnego rozliczenia, będą oni musieli zapłacić 18% podatek i unikną ponoszenia wyższych kosztów na rzecz urzędu skarbowego, a zatem wspólne rozliczenie będzie dla nich korzystne. Jeżeli jednak suma dochodów jest wyższa niż 171 056 zł, to wspólne rozliczenie nie spowoduje obniżenia należnego podatku.

You may also like...