Ulga dla artystów i twórców w programie PIT

PITy program, to bezpłatna aplikacja pozwalająca artystom i twórcom w wygodny i łatwy sposób wypełnić roczne zeznanie podatkowe. Obowiązujące prawo daje Polakom szansę pełnego internetowego rozrachunku z Urzędem Skarbowym. Elektroniczne rozliczenie PIT staje się coraz bardziej popularne wśród przedstawicieli wolnych zawodów. Program do rozliczania PITów w przejrzysty sposób pozwala wyliczyć wielkość należnego podatku, a na dodatek PIT program jest całkowicie darmową aplikacją.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych bezpośrednio wskazuje, iż wszyscy uzyskujący przychody z tytułu umowy o dzieło mają prawo odliczania w formularzu PIT kosztów uzyskania przychodu na poziomie 20%. Wyjątek w powyższej ustawie stanowi grupa, w obrębie której znajdują się artyści i twórcy. Przepisy podatkowe zwiększają dla nich z 20% do 50% wysokość kosztów uzyskania przychodu, które mogą odliczyć w swoim zeznaniu.

Odliczenia stają się pełnoprawne jeżeli twórcy dokonują ich z tytułu korzystania przez nich z praw autorskich, a artyści wykonawcy z praw pokrewnych lub rozporządzania tymi prawami.

Aby dokonać poprawnego odliczenia warto sięgnąć po program do rozliczania PITów . Jeżeli artyście bądź twórcy przysługuje prawo do korzystania z 50% ulgi, wówczas obliczenie podstawy opodatkowania następuje poprzez pomniejszenie wartości uzyskanego przychodu o potrącone przez płatnika w odpowiednim miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne, ubezpieczenia rentowe oraz ubezpieczenia chorobowe.

Aby móc korzystać z prawa do odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu należy w zawieranej przez podatnika umowie o pracę określić jaką część ogólnego wynagrodzenia ze stosunku pracy stanowi wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich, a jaką wynagrodzenie związane z wykonywaniem obowiązków pracowniczych. Tylko tak ujęty zapis daje podstawę do korzystania z przywileju stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu.

Przed wypełnieniem rozliczenia PIT warto się zapoznać z katalogiem prac umożliwiających odliczenie z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych. Ministerstwo Finansów narzuca obowiązek ewidencjonowania katalogu prac twórczych. Ułatwia to wyodrębnienie wynagrodzeń, które objęte są 50% stawką odliczenia. Należy pamiętać, iż odpis może być zastosowany jedynie w okresie faktycznego wykonywania pracy mającej charakter twórczy. Za okres zwolnień lekarskich oraz urlopów z powyższej ulgi skorzystać nie można.

Częstym błędem popełnianym przez podatników jest nadinterpretacja przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Osoby dokonujące rozliczenia mylnie kwalifikują swoje dzieła uznając je za utwory. O przynależności do tej kategorii decyduje twórczy, a zarazem faktyczny wkład danej osoby w powstanie utworu. Dzieło o znikomym wkładzie autorskiej kreacji nie może zostać uznane za wytwór twórczy, dlatego Urząd Skarbowy ma pełne prawo do zakwestionowania błędnie zastosowanego odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu. Przedmiotem prawa autorskiego w świetle obowiązujących przepisów są przejawy działalności twórczej o swoistym i indywidualnym charakterze bez względu na to jaką mają one postać. Zaliczane są do nich utwory wyrażone słowami, znakami graficznymi, symbolami matematycznymi, utwory plastyczne, fotograficzne i lutnicze, wytwory wzornictwa przemysłowego, dzieła architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne, utwory muzyczne, słowno-muzyczne, sceniczne, sceniczno-muzyczne, pantomimiczne i choreograficzne, jak również utwory audiowizualne (w tym także filmy).

Prawa autorskie, co wprost wynika z ustawy, przysługują twórcy, chyba że przepisy wyłączają to generalne postanowienie w przypadkach szczególnych. Za twórcę może zostać uznana jedynie osoba fizyczna, a nabycie przez nią praw autorskich następuje z mocy prawa w chwili zaistnienia utworu. Mamy nadzieję, że wszystkich artystów i twórców zachęciliśmy do pobrania PIT program i wypełnienia z nim PITA.

You may also like...