ulga abolicyjna i PITy program

Najnowszy PITy program działa w oparciu o wszystkie bieżące przepisy dotyczące ulgi abolicyjnej w związku z tym możemy mieć pewność, że jeżeli do wypełnienia deklaracji podatkowej wykorzystamy PIT program do rozliczania w naszym sprawozdaniu nie pojawią się błędy. Abolicja podatkowa jest ustawą, której celem było zachęcenie podatników do ujawniania zatajonych przez nich oszustw podatkowych i wpłaty części należnych podatków w zamian za to, że należności, które zostały przez nich zatajone zostaną im darowane. W wyniku abolicji podatkowej mającej miejsce w latach 2002-2007 pojawiła się w prawie podatkowym tak zwana ulga abolicyjna. Dotyczy ona podatników będących obywatelami polskimi i mających w Polsce rezydencję podatkową, którzy uzyskiwali, bądź nadal uzyskują, dochody poza granicami kraju. Ulga ta obowiązuje od połowy 2008 roku.

Ulga abolicyjna dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w formie ryczałtu ewidencjonowanego, skali podatkowej oraz 19-procentowego podatku liniowego. Celem wprowadzenia ulgi abolicyjnej było ujednolicenie obciążeń podatników osiągających dochody poza granicami kraju w taki sposób, aby obciążenia te były równomierne niezależnie od tego jaką stosują one metodę mającą na celu uniknięcie podwójnego opodatkowania. Umożliwia ona odliczenie od podatku kwoty (różnicy) obliczanej na zasadach obowiązujących w trakcie abolicji podatkowej. Oznacza to, że odliczana od należnego podatku wykazanego przez zeznanie roczne jest kwota w postaci różnicy pomiędzy podatkiem obliczonym przy pomocy tak zwanego odliczenia proporcjonalnego, a podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją.

Ulga abolicyjna przysługuje podatnikowi w przypadku dochodów bądź przychodów uzyskiwanych w wyniku prowadzenia własnej działalności gospodarczej, wynikających ze stosunku pracy, stosunku służbowego bądź pracy nakładczej, a także z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz praw majątkowych, niezależnie od tego, czy dochody te zostały wcześniej opodatkowane w państwie, w którym zostały uzyskane. Na możliwość skorzystania z ulgi abolicyjnej nie ma także wpływu to, czy Polska podpisała z danym państwem umowę mającą na celu unikanie podwójnego opodatkowania.

Należy jednak pamiętać, że ulga abolicyjna przysługuje jedynie w przypadku określonych państw, a zatem jeżeli jakieś państwo nie znajduje się na określonej w przepisach liście podatnik wypełniając rozliczenie PIT za nie ma możliwości skorzystania z omawianej ulgi. Do państw w przypadku, których podatnik nie ma możliwości skorzystania z ulgi abolicyjnej możemy zaliczyć wszystkie raje podatkowe, ma to miejsce dlatego, że stosują one niekorzystną dla innych państw, lecz oczywiście korzystną dla podatników politykę podatkową.

Druki Pit automatycznie wypełnisz używając program PITy , który jest do pobrania z naszej strony internetowej.

Od momentu obowiązywania ulgi podatkowej formularze PIT w przypadku, których możliwe jest skorzystanie z niej posiadają specjalną rubrykę (część H deklaracji) umożliwiającą wykazanie w niej wysokości ulgi abolicyjnej. Natomiast państwo, w którym podatnik uzyskiwał dochody poza granicami kraju wykazywane jest przez niego w tak zwanym załączniku PIT/ZG, również w tym załączniku podatnik ma obowiązek podać wysokość osiągniętego za granicą dochodu i zapłaconego z tego tytułu podatku (obie wartości muszą być podane w walucie krajowej). Ponadto wykorzystana przez podatnika ulga abolicyjna musi zostać wykazana także w załączniku PIT/O, jest to załącznik, w którym podatnik wykazuje z jakich odliczeń od dochodu lub przychodu (w zależności od formy opodatkowania) skorzystał w roku, którego dotyczy składana przez niego deklaracja.

You may also like...