PIT 39 rozliczysz z PIT programem

PITy program, to polecane przez ekonomistów narzędzie, które pozwala w przejrzysty i szybki sposób wypełnić formularz rocznego zeznania podatkowego. Bezpłatna aplikacja PIT program cieszy się w Polsce rosnącą popularnością. Interaktywny system daję możliwość rozliczenia szeregu dokumentów, wśród których znajduje się także formularz PIT-39. Program PITy w profesjonalny sposób przeprowadzi Państwa przez proces prawidłowego wypełnienia druku podatkowego. Wykona większość matematycznych obliczeń umieszczając je w stosownych rubrykach. Darmowy program do PIT został stworzony w oparciu o najnowsze reguły prawa podatkowego, dając tym samym gwarancję, iż Państwa rozliczenie podatkowe za rok zostanie wypełnione z największą starannością.

Deklarację na formularzu PIT-39 powinien złożyć podatnik, który uzyskał przychody z odpłatnej sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych nabytych bądź wybudowanych po 31 grudnia 2008 roku, które podlegają opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym poza działalnością gospodarczą. W zeznaniu PIT-39 również należy wykazać przychody wynikające z umowy zamiany nieruchomości. W deklaracji powinny się także znaleźć dochody uzyskane ze zbycia nieruchomości będących różnicą pomiędzy podstawą opodatkowania a kosztami uzyskania przychodu.

Za przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości należy uznać ich wartość, która została wyrażona w zawartej umowie, a pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Nie są to jednak koszty uzyskania przychodu. Jeżeli cena w sposób znaczący odbiega od wartości rynkowej nieruchomości, wówczas prawo określenia wartości przychodu otrzymuje organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej.

Kosztami zbycia nieruchomości są natomiast koszty nabycia bądź koszty wytworzenia, które powiększone zostały o nakłady zwiększające wartość nieruchomości i praw majątkowych, poniesione w trakcie ich posiadania. Kosztami uzyskania przychodu za odpłatne zbycie nieruchomości, które zostały nabyte w drodze spadku, darowizny bądź w jakiś inny nieodpłatny sposób, są nakłady, dzięki którym zwiększyła się wartość nieruchomości oraz praw majątkowych w okresie ich posiadania, jak również kwotę pokrywającą wartość podatku od spadków i darowizn w części, w której wartość sprzedanej nieruchomości bądź prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn równa jest wartości nieruchomości i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Należy pamiętać, aby w swoim rozliczeniu podatkowym za rok umieścić kwotę zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, która jest następstwem przeznaczenia przychodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości lub praw majątkowych nie później niż 2 lata od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie na własne cele mieszkaniowe. Nie ukrywajmy, PIT program to najłatwiejszy sposób na deklarację podatkową.

Zeznanie na formularzu PIT-39 służy do wykazania sprzedaży nieruchomości położonych nie tylko na terytorium Polski, ale także poza jej granicami. Do zagranicznych przychodów stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia. Aby poprawnie ją zastosować warto sięgną po program do rozliczania pitów. Dochody, które uzyskane zostały poza granicą Polski należy połączyć z przychodami osiągniętymi w kraju. Następnie od podatku, który został obliczony na podstawie łącznej sumy dochodów odejmowana jest kwota równa podatkowi dochodowemu, który został zapłacony w obcym państwie. Takie odliczenie nie może być jednak większe od tej części podatku, która przed dokonaniem odliczenia proporcjonalnie przypadała na dochód uzyskany w obcym państwie.

Jeżeli podatnik wybrał formularz PIT-39, wówczas nie musi w nim deklarować dochodów, które zwolnione są z opodatkowania, gdyż nie wpływają one na podwyższenie progu skali podatkowej. Zeznanie powinno jednak zawierać informację o:

  • niepobranym przez płatnika podatku ryczałtowym z kapitałów pieniężnych;

  • zryczałtowanym podatku obliczonym od przychodów, które podatnik uzyskał poza terytorium Polski.

Bezpłatna aplikacja PIT program pozwoli Państwu pomyślnie wypełnić roczne zeznanie podatkowe.

You may also like...