Nadpłata podatku a program do rozliczenia PITów za

PITy program do pobrania pozwala jego użytkownikom w bezbłędny i szybki sposób wypełnić roczne zeznanie PIT. Rosnąca popularność aplikacji jest związana z jej niezwykle przejrzystą formą. Podatnik, który sięga po program PIT może mieć pewność, iż dokonywane rozliczenie roczne nastąpi w oparciu o aktualne przepisy prawa podatkowego. Wysoka wydajność aplikacji PIT program do rozliczenia nie pociąga za sobą najmniejszych kosztów. Wszelkie wątpliwości związane ze zwrotem nadpłaconego podatku rozwieje program do rozliczenia PIT za .

Za nadpłatę przepisy prawa uznają kwotę, która stanowi:

  • nadwyżkę podatku lub jego nienależną zapłatę,

  • kwotę podatku, która została pobrana przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej,

  • kwotę zobowiązania zapłaconego przez płatnika lub inkasenta, jeżeli w decyzji określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej,

  • kwotę zobowiązania zapłaconego przez osobę trzecią lub spadkobiercę, jeżeli w decyzji o ich odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej.

Kwota nadpłaconego podatku może zostać zwrócona gotówką jako wypłata w kasie urzędu, za pośrednictwem poczty lub na osobisty rachunek bankowy podatnika.

Aby odzyskać kwotę stanowiącą nadpłatę uiszczonego podatku należy w pierwszej kolejności poprawnie wypełnić rozliczenie zeznanie . Instrukcja dołączona do interaktywnego programu ułatwiającego rozliczenia zawiera punkty poświęcone zwrotowi nadpłaconego podatku. Wynika z niej, iż najbardziej dogodnym sposobem pozwalającym odebrać nadpłatę jest przelew na osobiste konto bankowe. O swoich zamiarach należy jednak poinformować właściwy Urząd Skarbowy. Można to uczynić przy użyciu druku NIP-3, który zawierać będzie niezbędne dane, wraz z numerem konta bankowe, umożliwiające dokonanie przelewu. Korzystanie z PIT programu daje możliwość automatycznego dodania do rocznego zeznania załącznika NIP-3. Formularz ten można także złożyć osobiście w Urzędzie Skarbowym. Należy to jednak zrobić nie później niż w chwil złożenia rocznego zeznania PIT. Brak dopełnienia tej formalności będzie się wiązał z nieotrzymaniem przez podatnika kwoty nadpłaconego podatku na osobiste konto bankowe.

Jeżeli podatnik nie jesteś zobowiązany do posiadania osobistego konta w zakresie rozliczeń podatków, może zdecydować się na odbiór nadpłaty w gotówce. Pieniądze można odebrać za pośrednictwem poczty. Jest to jednak związane z poniesieniem przez podatnika niewielkich kosztów stanowiących 1% kwoty uzyskanego zwrotu powiększonej o 5 złotych i 20 groszy.

Podatnik, który w swoim zeznaniu wykaże nadpłatę podatku może odebrać ją także w kasie Urzędu Skarbowego. Zwrot w takiej postaci nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów, tak jak w przypadku odbioru pieniędzy w punkcie pocztowym. Niemal w każdym Urzędzie Skarbowym znajdują się kasy, za pośrednictwem których można otrzymać nadpłatę. Jeśli jednak urząd pozbawiony jest odpowiedniego okienka, wówczas należy się udać do banku, z którym zawarta została umowa na wypłatę powyższych świadczeń.

Nadpłata, której wysokość nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, podlega zwrotowi wyłącznie w kasie Urzędu Skarbowego.

Administracja skarbowa ma trzy miesiące na dokonanie zwrotu. Przepisy prawa za ostatni dzień, w którym należy oddać nadpłaconą kwotę uznają chwilę obciążenia rachunku bankowego organu podatkowego na podstawie polecenia przelewu, złożenia przekazu pocztowego lub wypłacenia kwoty nadpłaty przez organ podatkowy lub postawienia nadpłaty do dyspozycji podatnika w kasie.

Z program do rozliczenia PIT za wyślesz także rządowe e deklaracje.

You may also like...