Menu

epity

Ulga dla chorych w PITy 2014 programie

 

Program do rozliczania PITów to podstawa, gdy myślimy o rozliczeniu deklaracji podatkowej za mijający rok. Także w tym roku, 2014, możemy skorzystać z wygodnego rozwiązania, jakim jest PITy 2014 program.

 

Rozliczenie podatkowe 2014 to obowiązek. Teraz możemy rozliczyć się nie tylko przy pomocy PITy 2014 program, ale także możemy wysłać PIT przez Internet w postaci e-deklaracji. Nie potrzebujemy już do tego kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Teraz podatnik zarówno zdrowy, jak i osoba niepełnosprawna, nie musi biec z PIT-em do urzędu skarbowego lub na pocztę. Może pozostać w domu i stąd go wysłać. PITy 2014 program do pobrania jest z naszej strony www. Dzięki niemu wyślesz edeklaracje.

 

Obliczenie podatku 2014 nie powinno stanowić problemu. Zwróćmy jednak uwagę na kwestię podstawową, jaką są ulgi dla chorych. W rozliczeniu za 2014 możemy skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na leki i inne wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Z ulg tych możemy skorzystać tylko wtedy, gdy jesteśmy osobą niepełnosprawną i posiadamy potwierdzenie tego faktu w dokumencie, takim jak: orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, decyzję przyznania renty z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub socjalnej, orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.

 

Ulgę na leki możemy zastosować, jeśli mamy spełnione trzy warunki: leki muszą być zapisane przez lekarza specjalistę, ich przyjmowanie musi być czasowe bądź stałe, posiadamy dowód na podstawie którego możemy udokumentować wysokość poniesionego wydatku. Korzystając z tej ulgi odliczamy wydatki będące różnicą między faktycznie poniesionymi miesięcznymi wydatkami a kwotą 100 zł.

 

Program do rozliczania PITów pomocny nam będzie również przy rozliczaniu pozostałych wydatków rehabilitacyjnych poniesionych na:

 • adaptację i wyposażenie mieszkań dla niepełnosprawnych, np. dostosowanie łazienki do potrzeb niepełnosprawnego,
 • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • zakup sprzętu i urządzeń niezbędnych w rehabilitacji np. protezy,
 • odpłatność za pobyt oraz zabiegi rehabilitacyjne na turnusie rehabilitacyjnym lub w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego,
 • opłacenie przewodnika osoby niewidomej z I lub II grupą inwalidzką, lub osoby z I grupą inwalidztwa dotyczącą narządów ruchu do kwoty 2280 zł,
 • utrzymanie psa przewodnika dla osób niewidomych I lub II grupy inwalidzkiej np. karma dla psa do kwoty 2.280 zł,
 • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną przewlekle chorą , która nie może się poruszać lub opiekę nad osobą zaliczoną do I grupy inwalidztwa,
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, które nie ukończyły 25 lat,
 • przewóz odpłatny na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne osoby niepełnosprawnej zaliczanej do I lub II grupy inwalidzkiej lub dziecka niepełnosprawnego do lat 16,
 • używanie samochodu osobowego stanowiącego własność lub współwłasność osoby niepełnosprawnej w celu dojazdu na zalecone przez lekarza specjalistę niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne do kwoty 2280 zł.,
 • dojazdy środkami transportu publicznego na turnusy rehabilitacyjne, do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, na kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

 

Aby skorzystać z tych wszystkich ulg musimy pamiętać o dowodach wpłat, paragonach, biletach lub rachunkach.

 

Odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne mogą również dokonywać podatnicy, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne ,ale tylko wtedy, gdy dochody tych osób niepełnosprawnych w roku podatkowym nie przekroczyły kwoty 9120 zł.

 

Pobierz PIT 37 druk w PDF:

interaktywny, tradycyjny do druku

pit37


Pobierz PIT 36 druk w PDF:

interaktywny, tradycyjny do druku

pit36


Pobierz PIT 36l druk w PDF:

interaktywny, tradycyjny do druku

pit36l


Pobierz PIT 38 druk w PDF:

interaktywny, tradycyjny do druku

pit38


Pobierz PIT 39 druk w PDF:

interaktywny, tradycyjny do druku

pit39


Pozostałe formularze PIT 2014